Att vara medlem i Folkets Hus

I dessa svåra tider så vädjar styrelsen för Folkets Hus i Lilla Edet att man blir medlem i vår förening.


Genom att bli medlem så hjälper till man att stötta föreningen för fortsatt överlevnad och utveckling.
Medlemskapet är otroligt viktigt för föreningen det kan användas på flera olika sätt.

Bland annat får man möjligheten att delta på årsmöten och välja styrelse, skicka in motioner till föreningens stämmor samt att kunna vara med och arbeta ideellt för föreningen inom diverse olika verksamheter.

En andel (medlemskap) i Folkets Hus kostar 100 kr.

Skicka ett mejl till kontakt@folketshus.nu eller ring oss på 0520 65 70 00 för att få mer information om att bli medlem.

Vill man inte bli medlem går det även bra att skicka en gåva genom att swisha till 123 349 1792 eller sätta in det på vårt bankgiro 891-0044. Glöm inte att skriva "gåva" i rutan för meddelande!

All hjälp och alla bidrag vi kan få är guld värda!
Vad är en ekonomisk förening?
En ekonomisk förening driver ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i och drar nytta av. Föreningen bildas av minst tre personer eller företag (juridiska personer).


Ansvar och risk

Varje medlem ska betala en insats till föreningen och eventuellt en årlig medlemsavgift. I stadgarna ska det stå hur mycket medlemmarna ska betala. I stadgarna kan det även finnas ett krav på en inträdesavgift. Medlemmarna är inte personligt ansvariga för föreningens skulder, men däremot kan de förlora den egna insatsen. Styrelsen för en ekonomisk förening blir heller inte personligt ansvarig för föreningens skulder vid en eventuell likvidation eller konkurs såvida föreningen inte har begått några brott eller hanterat ekonomin vårdslöst eller oaktsamt.

Krav på ekonomisk förening

-En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomi.
-Föreningen ska driva en ekonomisk verksamhet.
-Föreningen ska ha minst tre medlemmar som inte är investerande medlemmar.
-Föreningen ska ha en styrelse med minst tre personer som företräder medlemmarna.
-Föreningen ska ha en revisor som är kunnig för sitt uppdrag.
-Styrelsen och revisorn väljs av föreningsstämman.
-Ekonomiska föreningar är bokföringsskyldiga och måste upprätta årsredovisningar även om ingen eller liten verksamhet bedrivs i föreningen. Dessa är offentliga och stora föreningar ska självmant skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket.

Krav på medlemmarna

Medlemmarna kan delta i den ekonomiska verksamheten som konsumenter, andra förbrukare eller som leverantörer med egen arbetsinsats genom att utnyttja föreningens tjänster eller på annat liknande sätt delta i verksamheten.

Eftersom medlemmarna själva ska delta, kan inte en ekonomisk förening ha som ändamål att göra rena kapitalplaceringar åt sina medlemmar.

En ekonomisk förening kan även ha medlemmar som inte deltar i verksamheten utan endast bidrar med en medlemsinsats, så kallade investerande medlemmar.


Fördelar med ekonomisk förening

En medlem har ekonomisk nytta av verksamheten, exempelvis som producent, konsument eller anställd.
En ekonomisk förening är öppen för alla och kan i princip inte vägra någon som uppfyller villkoren i stadgarna medlemskap.
Varje medlem har i regel en röst. Man brukar säga att föreningar bygger på demokrati och ansvarstagande.
En ekonomisk förening får ha brutet räkenskapsår, med de fördelar detta kan medföra.